Riskit ja riskienhallinta

Alma Mediassa riskiksi on määritelty tapahtuma tai asia, joka estää strategisen, operatiivisen tai taloudellisen tavoitteen saavuttamisen. Riskit on luokiteltu strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Strategiset riskit

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat digitaalisen median verkkoyleisön pienentyminen, painetun median osalta lehtien lukijamäärien merkittävä lasku ja mainosmyynnin pysyvä vähentyminen. Suurimpien talouden ja tekniikan aikakausilehtien ryhmätilaukset ovat kattavuudeltaan merkittäviä. Muutokset näissä sopimuksissa saattavat muuttaa lehtien tilausmääriä suuresti. Mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Alma Median liiketoiminnan yhä keskeisempi kilpailukykytekijä, mutta myös strateginen riski on kyky hyödyntää asiakasdataa mainostaja-asiakkaiden tuote- ja palvelutarjooman parantamiseksi ja loppukäyttäjien palvelujen rikastamiseksi. Asiakas- ja käyttäytymistietoa hallitaan keskittämällä asiakastietovarastoja ja ottamalla käyttöön analysointi- ja aktivointiteknologiaa regulaatiovaatimukset huomioiden. Mediakulutuksen painopisteen siirtyessä digitaalisiin kanaviin Alma Media vastaa toimintaympäristön muutokseen kehittämällä digitaalisia palveluja ja tuotteita kuluttajille ja yrityksille.

Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mainosmyynnin kehitykseen. Mainosmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Itä- ja Keski-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta. Liiketoiminnan laajentuminen kotimaan ulkopuolelle on vähentänyt yhdellä markkina-alueella toimimisen riskiä.

Operatiiviset riskit

Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt. Tietotekniikan ja -liikenteen riskejä arvioidaan ja hallitaan konsernin ICT-organisaation ja liiketoimintayksiköiden yhteistyöllä sekä yhteistyökumppanien kanssa. Erityisesti verkkoliiketoiminnan teknistä toimivuutta ja haavoittuvuutta seurataan koko toimialalla tarkoin. Laaja-alainen pandemia voi merkittävästi vaikuttaa toisaalta palveluiden ja tuotteiden kysyntään sekä toisaalta aiheuttaa oleellisia tuotantokatkoksia liiketoimintaprosesseihin merkittävistä henkilöstön terveyteen kohdistuvista riskeistä johtuen.

Rahoitusriskit

Konsernin rahoituksesta vastaa konsernin talous- ja rahoitusjohtaja. Konsernin keskitetty rahoitustoiminto hoitaa kaikkien konserniyhtiöiden operatiivista rahoitustoimintaa. Toiminto pitää sisällään maksuliikenteen hoidon, likviditeetin hallinnan, varainhankinnan ja sijoittamisen.

Pitkäaikaisessa rahoituksessa käytetään pääomamarkkinajärjestelyjä. Kassan ylijäämä sijoitetaan konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti vakavaraisiin, alle vuoden mittaisiin sijoitusinstrumentteihin.

Alma Median rahoitusriskejä on kuvattu kattavammin konsernitilinpäätoksen liitetiedoissa. 

 

Riski Riskin määritelmä Riskiä vähentävät toimet 
Strategiset riskit   
Mediakäytön muutos Toimialan muutos mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Tuote- ja palvelukehityksen kyky arvioida kulutuskäyttäytymisen muutoksia tai panostaa oikeisiin teknisiin palveluratkaisuihin. Liiketoiminnan kehittäminen asiakastarve edellä. Digitaalisen liiketoiminnan kilpailukykyä edistävät toimenpiteet. Sisällön kiinnostavuuden takaaminen. Medioiden käyttöliittymien ja esimerkiksi ostopolkujen ja maksujärjestelmien kehittäminen. Riittävät investoinnit ja resurssit tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Kilpailukentän muutos Kansainvälisten alustatoimijoiden liiketoiminnan laajentuminen, toimialaliukumat, hintakilpailukyvyn heikentyminen. Alustatoimijoiden tekniset ratkaisut tai toteutukset, jotka rajoittavat muiden yhtiöiden toimintaa. Palveluliiketoiminnan kehitys, nykyliiketoiminnan aktiivinen kehittäminen, tulonlähteiden monipuolistaminen, liiketoiminnan maantieteellinen hajauttaminen.
Painetun ja digitaalisen median yleisöt Printin tilaaja- ja lukijamäärien merkittävä lasku, verkkopalveluiden käyttäjien tilaaja- ja käyttäjämäärien lasku, mainosmyynnin pysyvä vähentyminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu, palveluiden hinnoittelupaineet. Vuorovaikutteisen media-lukijasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen, asiakastyytyväisyyttä mittaavat tutkimukset, yhteistyö Almassa sisällöntuotannossa, sisältömyynnissä ja mainosmyynnissä, tukitoiminnoissa ja tuotekehityksessä. Jakelukumppanuudet ja kustantajayhteistyö.
Asiakasdata Kyky hyödyntää yhä kasvavaa asiakasdatan määrää parempien ja kohdennetumpien palveluratkaisujen tarjoamisessa. Tuote- ja palvelukehityksen kyky arvioida asiakastarpeen muutoksia. Tietosuoja-asetusta tai muuta tietosuojasääntelyä koskevat rikkomukset. Monimutkaisen teknologisen järjestelmän hallinnasta tai työntekijöiden puutteellisesta osaamisesta johtuvat tietosuojarikkomukset. Liiketoiminnan kehittäminen asiakastarve edellä. Digitaalisen liiketoiminnan kilpailukykyä ja datan hallintaa edistävät toimenpiteet. Riittävät investoinnit ja resurssit datan hallintaan ja järjestelmiin sekä tietosuojakäytäntöjen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen.
Talouden suhdannevaihtelut Mainonnan merkittävä osuus liikevaihdosta sekä sen herkkyys yleisestä talouden suhdannevaihtelusta. Jatkuva toimintaympäristön analysointi ja seuranta, valmiudet rakenteellisiin muutoksiin tarvittaessa. 
Lainsäädännön muutokset Tietosuoja-asetuksen käytännön soveltamiseen liittyvät viranomaistulkinnat, valmisteilla oleva sähköisen viestinnän asetus (ePrivacy) ja verotusta koskevat mahdolliset lakimuutokset. Sisäinen koulutus, säädösten ja viranomaistulkintojen seuranta, prosessien rakentaminen lainsäädännön vaatimiin muutoksiin organisaatiossa.
Maakohtaiset riskit Liiketoimintoihin liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta. Maantieteellinen jakauma ja kansainvälistyminen myös vähentää kotimaahan sisältyvää maariskiä. Jatkuva markkinakehityksen analysointi, konserni- ja maakohtaisten riskien seuranta ja analysointi.
Aikakauslehtien ryhmätilaukset Muutokset suurimpien talouden ja tekniikan aikakausilehtien ryhmätilauksissa. Asiakastyytyväisyystutkimukset ja palvelun jatkuva kehittäminen tulosten mukaan yhdessä ryhmätilaajien kanssa.
Operatiiviset riskit   
Tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt Tietoverkon toimintavarmuus. Valmiussuunnitelmat, hajautetut palvelinratkaisut, pilveistäminen, riittävän osaamisen varmistaminen.
Kyberriskit Riski joutua tietoturvahyökkäysten ja datavarkauksien kohteeksi. Valmiussuunnitelmat ja riskienhallintatoimet, riittävän osaamisen varmistaminen, vakuuttaminen.
Osaaminen Teknologian kehittymisen ja vaativuuden myötä kasvanut riski saada, sitouttaa ja ylläpitää riittävää osaamista. HR-strategia, avainhenkilöiden sitouttaminen, lisäresurssoinnit ja trainee-ohjelmat, työhyvinvointi.
Rahoitusriskit   
Korko- ja valuuttariskit Koron tai valuutan muutos aiheuttaa merkittävän vaikutuksen yhtiön tulos- tai taseasemaan. Rahoituspolitiikkaa ja siinä määritellyt suojausperiaatteet.
Jälleenrahoitusriski Yhtiö ei pysty uusimaan erääntyviä rahoitussopimuksia. Rahoituspolitiikka, rahoitussuunnitelma ja -sopimukset, riittävän pitkä lainojen maturiteetti ja riittävä omavaraisuusaste.
Likviditeettiriski Yhtiö ei lyhyellä aikavälillä pysty suorittamaan erääntyviä velvoitteita. Rahoituspolitiikka, riittävän suuruiset rahoituslimiittisopimukset.

Muun kuin taloudellisen tiedon raportointiin liittyvät riskit   Riskin määritelmä  Riskiä vähentävät toimet
Journalismiin liittyvät riskit Median sisällön arvostuksen ja luotettavuuden rapautuminen. Toimitetun sisällön valvonta ja hallinta digitaalisessa ympäristössä haasteellista.  Toimitusten käytäntöjen kehittäminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Lukijatyytyväisyysmittaukset, asiakaskontaktit ja -palaute. Osallistuminen journalismin alan tapahtumiin ja toimielimiin.
Markkinointiin liittyvät riskit Luotettavuus mainosympäristönä heikkenee. Hyvän markkinointitavan vastaisen tai lukukokemusta häiritsevän mainonnan julkaiseminen. Digimarkkinointiin, esim. ohjelmalliseen ostamiseen liittyvät eettiset riskit, kuten kumppaniriskit, turvallisen brändiympäristön tarjoaminen julkaisijana. Teknologiset riskit. Asiakastyytyväisyysmittaukset, -kontaktit ja -palaute. Markkinointikäytäntöjen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Teknologiahankinnat.