Toimitusjohtajan katsaus

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 17.2.2021)

Vuosi 2020 oli globaalin koronapandemian johdosta poikkeuksellinen ja vaati hyvin nopeaa reagointia Alma Median liiketoiminnan jatkuvuuden sekä henkilöstön ja asiakkaiden terveyden turvaamiseksi. Yhtiössä toteutettiin merkittäviä kustannussäästöjä kannattavuuden ylläpitämiseksi. 

Vahva suorituksemme oli vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä hyvä osoitus sopeutumiskyvystämme sekä liiketoimintamallimme ketteryydestä. Liikevaihdon laskusta huolimatta suhteellinen kannattavuutemme oli vuonna 2020 vertailukauden tasolla, lähes 20 prosenttia. 

Koronan vaikutukset Alma Median liiketoimintaan vaihtelivat toimintavuonna liiketoiminnoittain ja maittain. Keväällä taloudessa nähtiin äkkipysähdys, mutta kysyntä elpyi loppuvuotta kohti hidastaen liikevaihtomme laskua. Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä lisäsimme panostuksiamme markkinointiin ja tuotekehitykseen pitkän aikavälin kilpailukykymme varmistamiseksi, mikä osaltaan vaikutti viimeisellä vuosineljänneksellä käyttökatteen heikkenemiseen 12,3 prosenttia vertailukaudesta. 

Pahentuneesta Covid19-tautitilanteesta johtuen viranomaisten sulkutoimet itäisessä Keski-Euroopassa jatkuivat myös loppuvuonna, mutta vaikutukset Alma Careerin asiakasyritysten toimintaan olivat alkuvuotta lievempiä. Tämä näkyi asiakaslaskutuksen kasvuna edelleen loka–joulukuussa verrattuna aiempiin vuosineljänneksiin. Viiveellä liikevaihdoksi tuloutuva asiakaslaskutus kuitenkin painoi rekrytointiliiketoiminnan liikevaihtokehitystä viimeisellä vuosineljänneksellä ja painaa sitä vielä vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Suomessa Alma Marketsin markkinapaikkaliiketoiminta elpyi odotettua paremmin asumisen- ja vertailupalveluiden hyvän kehityksen ansiosta.

Alma Talentin tavoitteena on rakentaa vahvempi ja integroituneempi palvelukokonaisuus medialiiketoiminnan rinnalle. Digitaaliseen mediaan ja palveluihin keskittyvä portfolio ja koronan vaikutusten lieventyminen heijastuivat liiketoiminnan positiivisena kehityksenä loka–joulukuussa. Alma Talentissa digitaalinen sisältömyynti jatkui edelleen Suomessa vahvana (+42%). Myös digitaalisten BtoB -markkinapaikkojen, telemarkkinointipalveluiden ja tietopalveluiden kehitys katsauskaudella oli hyvä. Digitaalinen mainonta talous- ja ammattimedioissa ylitti koronakriisiä edeltävän tason.

Alma Consumerissa digitaalinen mainonta elpyi voimakkaasti loka–joulukuussa ylittäen vertailukauden tason: ohjelmallisesti ostettu mainonta ja toimialoista erityisesti vähittäiskaupan ja autoilun mainonta kasvoivat. Koronaepidemiaan liittyvistä rajoitustoimenpiteistä johtuen Iltalehden irtonumeromyynnin lasku kiihtyi, mutta verkossa Iltalehden yleisömäärät olivat edelleen ennätyskorkealla tasolla. Digitaalisen mainonnan kasvun ja painetun median volyymisidonnaisten kulujen laskun myötä kannattavuus vahvistui selvästi viimeisellä vuosineljänneksellä. 

Vuonna 2020 jatkoimme poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta muutosstrategiaamme aktiivisella portfolionhallinnalla ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämisellä. Printtipainotteisen alueellisen media- ja painoliiketoiminnan myynti Suomessa ja ammattimedian divestointi Ruotsissa sekä toisaalta loppuvuodesta useat digitaaliseen liiketoimintaan keskittyneet yrityshankinnat olivat konkreettisia askelia strategiamme toteutuksessa. Koronaepidemia on kiihdyttänyt käynnissä olevaa digitransformaatiota vahvistaen edelleen käsitystämme siitä, että strateginen suuntamme on oikea.  

Kasvatamme ja monipuolistamme tuoteportfoliotamme mediasta markkinapaikka- ja digitaalisiin palveluihin. Jatkamme kansainvälistymisen polulla ja etsimme uusia kasvumahdollisuuksia ammattilaisille ja kuluttajille suunnatuista digitaalisista palveluista. Kiihtynyt kuluttajakäyttäytymisen muutos tuo myös uusia digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksia esimerkiksi tilausliiketoiminnassa, asunto- ja kiinteistökaupassa, verkkokoulutuksessa ja verkko-ostamisessa. 


Kai_Telanne_013_370x370
Koronan vaikutukset Alma Median liiketoimintaan vaihtelivat toimintavuonna liiketoiminnoittain ja maittain. Keväällä taloudessa nähtiin äkkipysähdys, mutta kysyntä elpyi loppuvuotta kohti hidastaen liikevaihtomme laskua.