Palkitseminen

Tälle sivulle on koottu tietoa muun muassa hallituksen jäsenten vuosipalkkioista ja ylimmän johdon kannustinjärjestelmistä. Alma Media noudattaa johdon palkitsemisessa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla sekä Alma Median verkkosivuilla.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Alma Media Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous.

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti 15.3.2019 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen vuosipalkkiota korotetaan, koska se on ollut muuttumaton vuodesta 2016 ja että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 62 500 (aikaisemmin 40 000) euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40 000 (aikaisemmin 32 000) euroa vuodessa ja muille jäsenille 32 500 (aikaisemmin 27 000) euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 (aikaisemmin 1 000) euron, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1 000 euron (aikaisemmin 1 000) ja valiokuntien varapuheenjohtajille 700 (aikaisemmin 700) euron ja jäsenille 500 (aikaisemmin 500) euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot maksetaan kustakin kokouksesta
- kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä
- kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii) Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2019 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta. 

Hallituksen jäsenten palkkiot (euroa) hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä vuonna 2018 sekä vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta. 

Vuosi Nimi Asema Hallituksen kokoukset 
 
 
Tarkastus- 
valiokunta 
Nimitys- ja palkitsemis-valiokunta Palkkiot 
yhteensä 
     Vuosi-palkkiot  Vuosipalk-kiosta maksettu 
osakkeina, kpl * 
Kokous- 
palkkiot 
     
2018 Petri Niemisvirta  Puheenjohtaja1) 
 
40 000  2 182  11 400    5 000  56 400 
2017 Petri Niemisvirta  Varapuheenjohtaja  32 000  2 273   9 800  -  4 000  45 800 
2018 Harri Suutari  Puheenjohtaja2) 
 
 
-  -    2 000  -  1 000     3 000 
2017 Harri Suutari  Puheenjohtaja  40 000  2 841  13 000  -  2 000  55 000 
2018 Catharina Stackelberg-Hammarén  Varapuheenjohtaja3)  32 000  1 745   8 000     500   3 000  43 500 
2017 Catharina 
Stackelberg- 
Hammarén 
Jäsen  27 000  1 918  7 000  2 500  -  36 500 
2018 Peter Immonen  Jäsen4)  27 000  1 473  5 000  -   6 000  38 000 
2018 Matti Korkiatupa  Jäsen  27 000  1 473   6 000     500   3 000  36 500 
2017 Matti Korkiatupa  Jäsen  27 000  1 918  7 000  2 500  -  36 500 
2018 Esa 
Lager 
Jäsen  27 000  1 473   6 000  5 000  -  38 000 
2017 Esa 
Lager 
Jäsen  27 000  1 918   6 500  5 000  -  38 500 
2018 Alexander Lindholm  Jäsen4)  27 000  1 473    5 000   2 000  -  34 000 
2018 Päivi Rekonen  Jäsen4)  27 000  1 473   9 000  4 000  -  40 000 
2018 Mitti Storckovius  Jäsen5)  -  -   1 000  -   1 000     2 000 
2017 Mitti Storckovius 
 
Jäsen  27 000  1 918   7 000  -   2 000  36 000 
2018 Heike Tyler 
 
Jäsen4)  27 000  1 473    8 000   2 000     -  37 000 

*osakkeiden määrä vastaa ennakonpidätyksen jälkeen noin 40 % vuosipalkkion määrästä 

1)puheenjohtaja 14.3.2018 alkaen, varapuheenjohtaja 14.3.2018 saakka 
2)puheenjohtaja 14.3.2018 saakka 
3)varapuheenjohtaja 14.3.2018 alkaen, jäsen 14.3.2018 saakka 
4)jäsen 14.3.2018 alkaen 
5)jäsen 14.3.2018 saakka  

Tilikaudella 2018 hallituksen suoriteperusteiset palkkiot olivat yhteensä 328 400 euroa. 

Alma Media Oyj:n hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. He eivät myöskään ole mukana Alma Median osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä tai muussa yhtiön kannustinjärjestelmässä tai saaneet muita etuisuuksia.  

 

Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitseminen

Alma Media Oyj:n hallitus päättää emoyhtiön toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palkoista ja palkitsemisjärjestelmästä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä.

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajan sekä muun ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkasta), luontaiseduista (auto- ja matkapuhelinetu, toimitusjohtajan osalta myös asuntoetu), tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvästä kannustepalkkiosta (lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä), optiojärjestelmästä jakonsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät) sekä johdon eläke-edusta. Osallistuminen palkitsemisjärjestelmiin määräytyy tehtävän mukaisesti.

Alma Median johdon kannustepalkkiojärjestelmän periaatteet noudattavat Alma Median kannustepalkkiojärjestelmän ehtoja. Järjestelmä perustuu tuloksen jatkuvan parantamisen periaatteelle. Konsernin johtoryhmän jäsenten sekä liiketoimintayksiköiden johtajien kannustepalkkio voi olla suuruudeltaan enintään 44 % vuosipalkasta. Alma Media Oyj:n toimitusjohtajan kannustepalkkio voi nousta 66 %:iin vuosipalkasta.

Kannustepalkkio määräytyy kolmen kriteerin pohjalta: Alma Media -konsernin tulostavoitteiden täyttyminen (painoarvo 40 %), liiketoimintayksikön tulostavoitteiden täyttyminen (painoarvo 40 %) sekä henkilökohtaisten tavoitteiden täyttyminen (painoarvo 20 %) kultakin kalenterivuodelta.  

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2018 palkkana, palkkiona ja luontaisetuna 1 128 356 euroa, josta kannustepalkkiota 260 755 euroa ja osakepalkkiojärjestelmän osuus 393 866 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontaisetujen yhteismäärä oli 3 047 501 euroa, josta kannustepalkkioiden osuus oli 503 173 euroa ja osakepalkkiojärjestelmän osuus 787 732 euroa.

 

 Perusvuosipalkka  Tulokseen perustuvat kannustimet  Luontaisedut  Optioedut  Osakeperusteiset palkkiot  
Toimitusjohtaja          
2018 420 038  260 755  53 697    393 866 
2017 442 689  281 898  52 830    167 265 
2016 445 783  195 043  49 601     
2015 402 210  102509  48 166     
2014 429 475  20 000  47 478  830   
Konsernin johtoryhmä          
2018 1676 001  503 172  80 595    787 732 
2017 1590 915  417 832      334 530 
2016 1349 769  206 914  86 467     
2015 1297 042  136 732  82 093     
2014 1264 934  41 000  82 026  583   

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Alma Media Oyj:n hallitus hyväksyi vuonna 2015 pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn perustamisen yhtiön johdolle ja eräille avainhenkilöille (jäljempänä LTI 2015-järjestely). 

LTI 2015 -järjestelyn tavoitteena on yhdenmukaistaa osallistujien intressit osakkeenomistajien intressien kanssa aikaansaamalla osallistujien pitkäaikainen osakeomistusintressi yhtiössä ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä tukea suoritusperusteista toimintakulttuuria, sitouttaa osallistujia yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen kompensaatio erinomaisista suorituksista.

LTI 2015 -järjestely koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin on ehdollinen hallituksen erilliselle hyväksynnälle. Kussakin yksittäisessä ohjelmassa on kolme pääelementtiä: sijoitus yhtiön osakkeisiin edellytyksenä ohjelmaan osallistumiselle, osakesijoitukseen perustuvat lisäosakkeet sekä mahdollisuus ansaita suoriteperusteisia lisäosakkeita.

Osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma 

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (matching share plan) osallistuja saa tietyn määrän lisäosakkeita Alma Median osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. 

Ensimmäisessä, vuonna 2015 alkaneessa lisäosakeohjelmassa (LTI 2015 I) osallistuja saa maksutta kaksi lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti kahden vuoden odotusjakson jälkeen edellyttäen, että osakepalkkion saamiselle ohjelman ehdoissa asetetut muut edellytykset edelleen täyttyvät palkkion suorittamishetkellä.

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma 

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan) sisältää yhteensä viiden vuoden pituisen ansaintajakson. Mahdolliset osakepalkkiot annetaan erissä kolmen ja viiden vuoden kuluttua yhtiön hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella.

Ensimmäisessä, vuonna 2015 alkaneessa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa ansaintakriteereinä käytetään yhtiön kannattavaan kasvuun ja osakkeen arvoon perustuvia mittareita. Jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, osallistuja saa maksutta yhteensä neljä lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti edellyttäen, että osakepalkkion saamiselle ohjelman ehdoissa asetetut muut edellytykset edelleen täyttyvät palkkion suorittamishetkellä.

Osakepalkkio-ohjelmat LTI 2015 II (2016), LTI 2015 III (2017) ja LTI 2015 IV (2018)

Alma Media Oyj:n hallitus päätti 17.3.2016 LTI 2015 -järjestelyn pohjalta vuonna 2016 alkavasta osakepalkkio-ohjelmasta (LTI 2015 II) ja vastaavasti päätti 22.3.2017 vuonna 2017 alkavasta osakepalkkio-ohjelmasta (LTI 2015 III). Kannustinjärjestelyjen ehdot vastaavat olennaisin osin vuonna 2015 alkaneen osakepalkkio-ohjelman ehtoja. 

Hallitus on arvioinut, että LTI 2015 -järjestelyn yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelyillä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Alma Media Oyj:n yhtiökokous on 14.3. 2018 valtuuttanut hallituksen päättämään enintään 824 000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä ja edelleen valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla kannustinohjelman toteuttamiseksi.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän allokaatio ja maksimi ansaintamahdollisuus toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten osalta. Tiedot kattavat LTI I-, LTI II-, ja LTI III, LTI IV -ohjelmat:

Osakepalkkio-ohjelma
LTI 2015
Osakesijoitukseen perustuva (osakkeita max.) Suoriteperusteinen (osakkeita max.) Osallistumaan oikeutettujen määrä max.

Vuonna 2015 alkanut
 LTI 2015 I

159 000

318 000

35

Vuonna 2016 alkanut
LTI 2015 II

195 000

390 000

43

Vuonna 2017 alkanut
LTI 2015 III

195 000

390 000

44

Vuonna 2018 alkanut
LTI 2015 IV

203 000

406 000

54


Osakesijoitukseen perustuva (osakkeita max.)Suoriteperusteinen (osakkeita max.)
     
     
20172018 2015 201620172018
Kai Telanne, toimitusjohtaja36 000 36 000 30 000 68 000 72 000 72 000
Santtu Elsinen* 9 000 9 000 - 12 000 18 000 18 000
Kari Juutilainen-   - -  
Virpi Juvonen4 000 6 000 4 000 12 000 8 000 12 000
Tiina Järvilehto 6 000 9 000 4 000 8 000 12 000 18 000
Kari Kivelä13 000 12 000 10 000 20 000 26 000 24 000
Mikko Korttila 9 000 9 000 6 000 16 000 18 000 18 000
Elina Kukkonen  5 000 -   10 000
Juha-Petri Loimovuori 13 000 12 000 10 000 26 000 26 000 24 000
Raimo Mäkilä13 000  10 000 26 000 26 000  
Juha Nuutinen9 000 6 000 6 000 16 000 18 000 12 000

Uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä LTI 2019: ylimmän johdon lisäosakeohjelma sekä suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä keskijohdolle ja valituille avainhenkilöille

Joulukuussa 2018 Alma Media Oyj:n hallitus päätti muutoksista yhtiön ylimmän johdon pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Hallitus on lisäksi päättänyt uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön muille avainhenkilöille. Uusi kannustinjärjestelmä käynnistyi, LTI 2019, vuoden 2019 alusta lukien.

Irtisanomiskorvaukset

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja Kai Telanteen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi hänelle maksetaan johtajasopimuksen mukaan 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että toimitusjohtaja on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoutuu itse, hänelle ei makseta mainittua 12 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja tarvittaessa tehtävästään vapauttamisesta päättää Alma Median hallitus.  

Alma Media -konsernin muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi johtoryhmän jäsenelle suoritetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että irtisanominen johtuu jäsenen omasta syystä tai hänen vastuulleen luettavasta laiminlyönnistä.

Muiden johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden ehdoista päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä hallitus ja nimittämisestä ja tarvittaessa tehtävästään vapauttamisesta päättää toimitusjohtaja.

Eläkesopimukset

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmän jäsenillä on maksuperusteinen ryhmäeläke-etu. Eläkettä kertyy 15–37 % vuosiansioista riippuen siitä, milloin henkilö on tullut mukaan konsernin johtoryhmän jäseneksi. Konsernin johtoryhmän jäsenellä on mahdollisuus siirtyä eläkkeelle täytettyään 60 vuotta. Vakuutusmaksujen maksaminen päättyy työsuhteen päättyessä. Eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella. Eläkkeen alkamista voidaan lykätä korkeintaan siihen asti, kun henkilö täyttää 70 vuotta. Eläke määräytyy tällöin sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaisesti tarkistetusta vakuutussäästöstä. 

Alma Median toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten ryhmäeläkevakuutuksen ehtoihin kuuluu, että vakuutetulla on kolme vuotta sopimuksen piirissä oltuaan oikeus työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen vakuutussäästöä vastaavaan maksuvapaaseen vakuutukseen eli vapaakirjaan. Vapaakirja sisältää vanhuuseläkkeen eläkeiässä, työkyvyttömyysturvan ja kuolemantapausturvan. Vuonna 2018 Alma Median toimitusjohtajan ryhmäeläkevakuutuksen kustannukset olivat 235 737  euroa ja muiden johtoryhmän jäsenten 367 960 euroa, yhteensä 603 697 euroa. 

Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne on aloittanut tehtävässään vuonna 2005. Johtoryhmän muiden jäsenten osalta Alma Median verkkosivuilla esitetyt henkilötiedot sisältävät tiedot myös siitä, milloin he ovat aloittaneet nykyisissä tehtävissään.