Tilintarkastus

Vuoden 2020 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiölle tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Tilintarkastajien tehtävänä on varmistua siitä, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säädösten mukaisesti siten, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä muut tarpeelliset tiedot yhtiön sidosryhmille. Alma Media Oyj:n tilintarkastajat tarkastavat osana vuosittaista tilintarkastustoimeksiantoa tulosyksiköiden kirjanpidon ja hallinnon. Sisäisen valvonnan vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmissa.

Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Alma Media Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sekä koko konsernia koskevan kirjallisen tilintarkastusraportin kunkin osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastajat toimittavat myös erillisen raportin tilikauden aikaisen tarkastuksen havainnoista konsernin talousjohdolle ja tarkastusvaliokunnalle.

Vuoden 2020 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Launis, KHT. PricewaterhouseCoopers toimii pääsääntöisesti kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Alma Media -konsernin vuoden 2019 tilintarkastuspalkkio oli 266 000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisö PwC on veloittanut muista palveluista tilikaudella 2019 yhteensä 65 000 euroa, muun muassa vastuullisuuden raportointiin liittyvää neuvontatyötä. PWC on toiminut tilintarkastajana vuodesta 2014.