Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernin perustiedot

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Konsernin tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen myös tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Konsernin emoyhtiö Alma Media Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, kotipaikka Helsinki, osoite Alvar Aallonkatu 3 C, PL 140, 00101 Helsinki.  

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Internet-osoitteessa www.almamedia.fi tai konsernin emoyhtiön pääkonttorista. Hallitus on 13.2.2019 hyväksynyt tilinpäätöksen julkistettavaksi. Osakkeenomistajilla on Suomen osakeyhtiölain mukaan mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.


Tilinpäätöksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

Tilinpäätöksen laatimisperusta

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu 31.12.2018 voimassa olevia IAS- ja IFRS -standardeja sekä SIC- ja IFRIC -tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU-asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhtiölainsäädännön mukaiset.

Konserni siirtyi vuoden 2005 aikana kansainväliseen IFRS- tilinpäätöskäytäntöön ja on soveltanut tässä yhteydessä IFRS 1 – Ensimmäinen IFRS -standardien käyttöönotto -standardia siirtymäpäivän ollessa 1.1.2004.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisin hankintamenoin, ellei jäljempänä muista laatimisperiaatteista muuta ilmene. Tilinpäätöksen taulukkotiedot esitetään tuhansina euroina.

Konsernin emoyhtiö Alma Media Oyj (Y-tunnus 1944757-4, 7.11.2005 saakka nimeltään Almanova Oyj) perustettiin 27.1.2005. Yhtiö hankki aikaisemman Alma Media Oyj:n (Y-tunnus 1449580-9) osakkeet vuoden 2005 aikana. Yrityshankinta käsiteltiin konsernissa IFRS 3 -standardin perusteella käänteisenä hankintana. Tämä tarkoittaa, että konsernitilinpäätöksessä hankkijana oli vanha Alma Media Oyj ja hankinnan kohteena konsernin nykyinen juridinen emoyhtiö Almanova Oyj. Hankinta-ajankohdan varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomääräinen käypä arvo ei poikennut yhtiön kirjanpitoarvosta. Hankintameno oli varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomääräisen käyvän arvon suuruinen, jolloin hankinnasta ei muodostunut liikearvoa. Käänteiseen hankintaan sovellettava kirjanpitokäsittely koskee vain konsernitilinpäätöstä. 

Vuoden 2018 aikana käyttöönotettujen standardien vaikutukset Konserni on soveltanut 1.1.2018 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin muutos koskee palkkiojärjestelmiä, joissa osakeperusteinen liiketoimi maksetaan nettona verojen jälkeen ja työnantajalla on velvollisuus toimittaa osakepalkkiojärjestelmästä saadun edun arvosta ennakonpidätys. Aikaisemman standardin mukaan kokonaispalkkio jaettiin omana pääomana maksettavaan osuuteen sekä käteisenä maksettavaan osuuteen. Muutetun standardin mukaan osakepalkkiojärjestelmiä käsitellään kokonaisuudessaan omana pääomana maksettavina järjestelyinä ja työsuhdekulu 
kirjataan perustuen myönnettyjen brutto-osakkeiden määrään huolimatta siitä, että työntekijä saa lopulta vain netto-osakkeet ja konserni suorittaa ennakonpidätysvelvoitteiden kattamiseen tarvittavan osuuden rahana verottajalle. Konsernin verottajalle maksama ennakonpidätys kirjataan suoraan omaan pääomaan. Konsernin tilinpäätökseen 2017 sisältyi 1,6 milj. euroa lyhytaikaista velkaa liittyen käteisenä maksettavaan osuuteen.

Standardimuutoksesta johtuen tämä osuus on oikaistu avaavassa taseessa 1.1.2018 veloista oman pääoman kertyneisiin voittovaroihin.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit käsittelee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, arvostamista ja kirjaamista pois taseesta sekä uudistaa suojauslaskentaa koskevia sääntöjä ja tuo rahoitusvaroille uuden arvonalentumismallin. Uusi standardi korvasi standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. 

IFRS 9 -standardia on sovellettu konsernissa takautuvasti 1.1.2018 alkaen siten, että hyödynnetään standardin sallimat käytännön apukeinot. Vertailuvuoden tiedot on laadittu IAS 39 rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen mukaisesti. Konsernin rahoitusvaroja ja -velkoja on käyty läpi ja IFRS 9:n käyttöönoton merkittävimmät vaikutukset konsernissa liittyivät myyntisaamisten arvonalentumiseen sekä rahoitusvarojen ja -velkojen luokitteluun. 

Luokittelu tapahtuu liiketoimintamallin tavoitteen sekä rahoitusvarojen sopimusperusteisten rahavirtaominaisuuksien perusteella. Luokittelu IFRS 9 mukaisesti ei vaikuttanut rahoitusvarojen tasearvoihin.

Konserni on ottanut käyttöön IFRS 9 mukaisen odotettavissa olevien luottotappioiden mallin. Myyntisaamisiin käytetään IFRS 9:ssä määrättyä yksinkertaistettua menettelyä, jonka mukaan kaikista myyntisaamisista kirjataan koko voimassaoloajalta odotettavissa olevat luottotappiot. Odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämistä varten myyntisaamiset on ryhmitelty yhteisten luottoriskiominaisuuksien ja maksun viivästymisen perusteella. Uuden arvonalentumismallin käyttöönotto aiheutti oikaisun 0,2 milj. euroa, joka pienentää kertyneiden voittovarojen avaavaa saldoa 1.1.2018. 

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista on uusi tulouttamista koskeva standardi. Uusi standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa aikaisemmat IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. Myynnin kirjaaminen voi tapahtua ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana ja kriteerinä on määräysvallan siirtyminen.

Alma Media on ryhtynyt soveltamaan IFRS 15:tä Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018, minkä takia tilinpäätöksen laatimisperiaatteet muuttuivat. Standardimuutoksesta johtuen tilikausilla 2016, 2017 ja 2018 on toteutettu selvityksiä, joissa standardin vaikutusta on arvioitu konsernissa käytössä oleviin kirjauskäytäntöihin. Selvityksessä käytiin läpi liiketoimintojen eri laskutusjärjestelmien ja kirjanpidon liikevaihdon kirjausprosessia ja jaksotusperiaatteita verraten nykytilannetta uuden standardin vaatimuksiin. Samalla on automatisoitu manuaalisia käytäntöjä liikevaihdon jaksotusprosessissa. 

Standardin perusteella Alma Media on määritellyt eri myyntituottojen virrat, sekä näiden kirjaamisen. Alma Median merkittävimmät tuotot tulevat sisältömyynnin, mainosmyynnin ja palveluliiketoiminnan liikevaihdoista. Keskeiset sopimukset on arvioitu ja dokumentoitu kaikkien olennaisten liikevaihtovirtojen ja transaktiohinnan osalta. Tuottosopimuksien perusteella on määritelty transaktiohintojen kohdistuminen.

Uudet säännöt on otettu IFRS 15:n siirtymäsääntöjen mukaisesti käyttöön ei-takautuvasti, helpotettua menetelmää käyttäen. Sovelletun siirtymämenetelmän johdosta tilikauden 2017 vertailutietoja ei oikaistu. Standardin soveltaminen ei ole aiheuttanut oikaisuja tilinpäätökseen merkittyihin eriin, eikä kirjauksia kertyneisiin voittovaroihin tiliaudella 2018. 

IFRS 15 mukaiset myyntituotot on eritelty tilinpäätöksen liitetiedossa 1.2. Liiketoiminnan tuotot. 

IFRS-standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2015–2017. Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta niillä ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Myöhemmin sovellettavat uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat 

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien:


IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Sen seurauksena lähes kaikki vuokrasopimukset tullaan merkitsemään käyttöomaisuuserinä taseeseen pois lukien lyhytaikaiset alle 12 kk sopimukset ja arvoltaan vähäiset sopimukset. Operatiivisia vuokrasopimuksia ja rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella. Muutos siirtää taseen ulkopuolisia vastuita taseeseen, jonka seurauksena käyttöomaisuuden ja vieraan pääoman määrät kasvavat. Vuokralle antajien soveltamaan kirjanpitokäsittelyyn ei tule merkittäviä muutoksia. Joitakin uusia liitetietoja kuitenkin vaaditaan ensi vuodesta alkaen.

 
Vastuina käsiteltävien sopimusten ja IFRS 16 mukaisten vuokrasopimusten käsitteet poikkeavat kuitenkin toisistaan, mistä johtuen taseeseen kirjattavien sopimusten määrä voi poiketa vastuiden määrästä. Valtaosin uudet taseeseen kirjattavat sopimukset koostuvat toimitilojen ja autojen vuokrasopimuksista. IT-laitteiden vuokrasopimukset sen sijaan käsitellään taseen ulkopuolisena vastuuna toisin kuin nykyisen IAS 17 -standardin mukaan käsiteltynä. 

Alma Media on aloittanut standardin käyttöönottoon valmistautumisen ja arvioinut standardin käyttöönoton vaikutukset konsernissa. Muutoksella tulee olemaan olennaisia vaikutuksia konsernitilinpäätökseen. Muutos vaikuttaa myös taseeseen perustuviin tunnuslukuihin kuten velkaantumisasteeseen.

Muutoksen vaikutusta kuvattu myös liitetiedossa 3.3. Rahoitusvelat.

ALUSTAVA ARVIO IFRS 16 VAIKUTUKSESTA ALMA MEDIA OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN 
(LUVUT VOIVAT VIELÄ POIKETA LOPULLISISTA AVAAVAN TASEEN 1 .1 .2019 SALDOISTA)


Tase (milj. euroa)   31.12.2018
Varat
31.12.2018
Velat
Tila-, auto- ja muut vuokrasopimukset   54,4    54,4  
IT-vuokrasopimukset  -1.2   -1,4  
Yhteensä   53,2   53,0  


 
Arviotu vaikutus tuloslaskelmaan vuositasolla (milj. euroa)  
Muut kulut – lasku  7,4  
Käyttökate  7,4  
Poistot – kasvu -7.3  
Liikevoitto 0,1  
Korkokulut – kasvu -0,7  
Tilikauden tulos -0,6  
Tase ja tunnusluvut (milj. euroa)

Raportoitu

31.12.2018

Oikaistu

31.12.2018

Varat yhteensä 345,6                    398,8  
Korolliset velat 51,5                    104,5  
Nettovelat 2,0                       55,0  
Omavaraisuusaste, % 57,5                       46,6 
Nettovelat / käyttökate 0,03                       0,66  

 

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen IAS 1 ja Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet IAS 8:aan tehtävät ja niiden seurauksena muutokset muihin standardeihin: 
• Yhdenmukaisen olennaisuuden määritelmän käyttö joka puolella IFRS-standardeissa ja Taloudellisen raportoinnin käsitteellisessä viitekehyksessä; 
• selkeyttää olennaisuuden määritelmän selitystä; ja
• sisällyttää hieman ohjeistusta IAS 1:een epäolennaisesta informaatiosta. 

Muutoksia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. 

IAS 19 Työsuhde-etuudet (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) 
IAS 19:ään tehdyillä muutoksilla selvennetään etuuspohjaisten järjestelyn muuttamisen ja supistamisen ja velvoitteen täyttämisen kirjanpitokäsittelyä. 
Niiden mukaan yritysten on:
• määritettävä kauden työsuoritukseen perustuva meno ja nettokorko jäljellä olevalle tilikaudelle muuttamisen tai supistamisen tai velvoitteen 
täyttämisen jälkeen käyttäen päivitettyjä oletuksia muutospäivästä alkaen
• ylijäämän mahdollinen vähentyminen on kirjattava heti tulosvaikutteisesti joko osana aiempaan työsuoritukseen perustuvaa menoa tai velvoitteen täyttämisestä syntyneenä voittona tai tappiona. Toisin sanoen ylijäämän vähentyminen on kirjattava tulosvaikutteisesti, vaikka kyseistä ylijäämää ei aiemmin olisi kirjattu omaisuuserän enimmäismäärän vaikutuksesta johtuen 
• kirjattava omaisuuserän enimmäismäärän muutokset erikseen muihin laajan tuloksen eriin.

Muutoksia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. 

IAS 28 Pitkäaikaiset osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (muutokset IAS 28:aan, sovellettava 1.1.2019, tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) selventää, että pitkäaikaiset osuudet osakkuus- tai yhteisyrityksessä, johon ei sovelleta pääomaosuusmenetelmää, käsitellään IFRS 9:n mukaisesti ennen kuin kirjataan tappioita tai arvonalentumisia IAS 28:n mukaan. Muutoksia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

IFRIC 23  Tuloverokäsittelyä koskeva epävarmuus (sovellettava 1.1.2019, tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) Tulkinnassa selitetään laskennallisten ja kauden verotettavaan tuloon perustuvien verosaamisten ja -velkojen kirjaamista ja arvostamista, kun verokäsittelyssä on epävarmuutta. Siinä käsitellään erityisesti: 
• asianmukaisen laskentayksikön määrittämistä ja sitä, että jokaista epävarmaa verokäsittelyä pitää tarkastella joko erikseen tai yhdessä ryhmänä riippuen siitä, kumpi tapa ennustaa epävarmuuteen tulevan ratkaisun paremmin
• sitä, että veroviranomaisen oletetaan tutkivan kaikki epävarmat verokäsittelyt ja saavan kaikki tarvittavat tiedot, ts. ja havaitsemisriskiä ei huomioida
• sitä, että epävarmuuden vaikutus tulee ottaa huomioon verojen kirjanpitokäsittelyssä, jos ei ole todennäköistä, että veroviranomaiset hyväksyvät käsittelyn
• sitä, että epävarmuus määritetään joko todennäköisimmän määrän perusteella tai odotusarvomenetelmää käyttäen riippuen siitä, kumpi menetelmä ennustaa epävarmuuteen tulevan ratkaisun paremmin, ja 
• sitä, että tehdyt harkintaan perustuvat ratkaisut ja arviot täytyy arvioidauudelleen, jos olosuhteet ovat muuttuneet tai on saatu ratkaisuihin vaikuttavaa uutta tietoa. 

Konsernissa arvioidaan parhaillaan standardin käyttöönoton vaikutuksia. 

Konsernitilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Tilikaudet 2018 ja 2017 ovat vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla 2018 ja 2017.

 
Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen 

Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu euroiksi käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Ulkomaan rahan määräiset ei-monetaariset erät, jotka on arvostettu käypiin arvoihin, on muunnettu 
euroiksi käyttäen arvostuspäivän valuuttakursseja. Muutoin ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän kurssiin. Myynteihin ja ostoihin liittyvät kurssierot on käsitelty tuloslaskelmassa kyseisten erien oikaisuerinä. Lainoihin ja lainasaamisiin 
liittyvät kurssierot on käsitelty tuloslaskelman rahoitustuotoissa ja -kuluissa.

Ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmat on muunnettu euroiksi kauden painotettua keskikurssia ja taseet tilinpäätöspäivän kurssia käyttäen. Ulkomaisten yksikköjen hankinnasta johtuva liikearvo on käsitelty kyseisten ulkomaisten yksikköjen 
varoina ja velkoina ja muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Ulkomaisten tytäryritysten ja osakkuusyhtiöiden yhdistämisessä syntyvät muuntoerot on kirjattu konsernin omaan pääomaan. Kurssierot sellaisesta monetaarisesta erästä, joka on osa yhteisön nettosijoitusta ulkomaiseen yksikköön, kirjataan konsernin omaan pääomaan ja siirretään omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi, kun nettosijoituksesta luovutaan.

Liikevoitto ja käyttökate 

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton ja käyttökatteen käsitteitä. Käyttökate on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot ja vähennetään materiaali- ja palveluhankintojen kulut, valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutoksella, työsuhde-etuuksista aiheutuvilla kuluilla sekä liiketoiminnan kuluilla. Liikevoitto on nettosumma, joka 
muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot ja vähennetään materiaali- ja palveluhankintojen kulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutoksella, työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja arvonalentumistappiot 
sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot ja johdannaisten käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä. Muutoin ne on kirjattu rahoituseriin.

Oikaistut erät

Oikaistu erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää oikaistuina erinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Oikaistut erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa 
mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään. Oikaistuja eriä on käsitelty toimintakertomuksessa.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät 

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tulevaisuutta koskevia arviointeja ja oletuksia, joiden lopputulokset voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet 

Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaa ja niiden soveltamista. Tämä koskee erityisesti niitä tapauksia, joissa voimassa olevassa IFRS-normistossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvostamis- ja esittämistapoja. Merkittävä osa-alue, jossa johto on käyttänyt edellä kuvattua harkintaa, liittyy konsernin vuokrasopimuksiin. Konsernilla on merkittäviä toimitiloihin liittyviä vuokrasopimuksia.Konserni on määrittänyt sopimusehtojen arviointiin perustuen, että konsernilla ei ole tilojen osalta merkittäviä omistukseen liittyviä tuotto- ja riskitekijöitä ja näin ollen sopimukset ovat luonteeltaan operatiivisia vuokrasopimuksia. 

IFRS 15 Alma Media on tunnistanut tilaaja ja kanta-asiakastuotteita. Erillishinta näille ei ole olennainen, joten johdon olennaisuusharkinnan johtopäätöksenä näitä ei käsitellä erillisinä suoritevelvoitteina. Tällöin ne tuloutuvat osana päätuotteita.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista mukaan yhteisön tulee kirjata myyntituotto siten, että tuloutus vastaa suoritevelvoitteen luovuttamista. Alma Medialla poikkeuksena IFRS 15 edellyttämiiin tuloutuskäytäntöihin on rekrytointiliiketoimintaan liittyvien credit-pakettien tuloutus. Credit-paketeissa asiakas ostaa credittejä, joita vastaan Alma Media luovuttaa mainosmyynnin palveluita credittien voimassaoloaikana sovitun hinnaston mukaan. Johdon arvion mukaan liikevaihdon tuloutus tasaisesti sopimusajalla käyttöön perustuvan tulouttamismallin sijaan johtaa olennaisesti samaan lopputulokseen kuin creditien käytön mukaan toteutuva tuloutus johtaisi.

Arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset, jotka liittyvät muun muassa konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen myynnin ja kustannustason kannalta. Konsernissa 
seurataan arvioiden ja oletusten toteutumista sekä näiden taustalla olevien tekijöiden muutoksia säännöllisesti yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa käyttämällä useita, sekä sisäisiä että ulkoisia tietolähteitä. Mahdolliset arvioiden ja oletusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan, ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla.

Ne tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellaiset raportointikauden päättymispäivän arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat merkittävän riskin konsernin varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana, on esitetty jäljempänä. Konsernin johto on katsonut näiden tilinpäätöksen osa-alueiden olevan keskeisimmät, sillä niitä koskevat laatimisperiaat-
teet ovat konsernin näkökulmasta monimutkaisimmat ja niiden soveltaminen edellyttää eniten merkittävien arvioiden ja oletusten käyttämistä esimerkiksi omaisuuserien arvostamisessa. Lisäksi näillä tilinpäätöksen osa-alueilla käytettyjen oletusten ja arvioiden mahdollisten muutosten vaikutusten on arvioitu olevan suurimmat.

Liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon määritys perustuu johdon arvioihin hyödykkeisiin liittyvistä rahavirroista. Liiketoimintojen yhdistämisessä syntyneiden ehdollisten kauppahintavelkojen käyvän arvon määritys perustuu johdon näkemykseen. Merkittävin muuttuja ehdollisten kauppahintojen käyvän arvon muutoksessa on arvio tulevasta liikevoitosta.
Arvonalennustestaukset: Konsernissa testataan vuosittain liikearvot sekä ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika mahdollisen arvonalentumisen varalta sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisista edellä esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvien laskelmien avulla. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Merkittävimpiä liikearvojen testauksessa käytettyjä oletuksia ja arvioita sekä näiden muutosten herkkyyttä liikearvotestaukseen on kuvattu tarkemmin liikearvoja erittelevässä liitetiedossa.

Poistoajat: aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoaikojen määrittäminen edellyttää, että myös johto arvioi hyödykkeiden taloudellisia vaikutusaikoja. Käytetyt poistoajat hyödykeryhmittäin on listattu liitetiedoissa kohdissa Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2.2 ja Aineettomat hyödykkeet 2.1.

 Muut arviot: muut arvioinnit liittyvät pääasiassa muun omaisuuden, kuten saamisten sekä tuotekehitysaktivointien kuranttiuden arviointiin, veroriskeihin, eläkevastuiden määrittämiseen, laskennallisten verosaamisten hyödyntämiseen tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan.